De Officiële studie met betrekking tot het stuwrecht, neergelegd 15 december 2005, was lange tijd taboe. Vanwege  niet zo gunstig voor de overheid. Die is, zelfs juridisch, reeds enige tijd overtuigd van zijn eigen gelijk waarvan nu is vastgesteld en ruim aangetoond : ten onrechte.

Het beroepschrift van de heer xxxx d.d. 7 oktober 2008 tegen de gedeeltelijke
weigeringsbeslissing van de Afdeling Internationaal Milieubeleid d.d. 8 september 2008,
alsook tegen het uitblijven van de uitvoering van voormelde beslissing wordt
ontvankelijk en gegrond verklaard.

Dossiernummer: OVB/2008/141

(hoger dossier betreft de beroepsprocedure)

Bijgevolg dient een afschrift van de studie “Het juridisch statuut van de watermolens” van
professor Anne Mie Draye, opgemaakt in opdracht van Aminal, Europa en Milieu, aan de
verzoeker te worden bezorgd.
Brussel, 27 oktober 2008
Voor de beroepsinstantie, afdeling openbaarheid van bestuur,
Bruno ASSCHERICKX, Voorzitter

Het zou ons niet verbazen indien de heer xxxx van hoger beroepschrift, dezelfde persoon was als diegenen die vernoemd wordt in het artikel uit het nieuwsblad en 'zich beriep op een oude, maar niet opgeheven wet van voor de Franse Revolutie.'
zoals omstandig werd uitgeplozen in het definitief onderzoeksrapport ; Prof. Dr. A. M. Draye, Drs. B. Vanheusden, Dhr. T. Nulens.